Archivio mensile:gennaio 2015

Υποψηφιότητα για την προεδρία της ελληνικής κοινότητας (italiano: vedi sotto)

Εκλογές για νέο διοικητικό συμβούλιο
Ελληνική Κοινότητα του Καντονιού του Τιτσίνο
Ξενοδοχείο Pestalozzi
01.02.2015
15:30

Άρης Σωτηρόπουλος
Υποψήφιος πρόεδρος
Ο Άρης Σωτηρόπουλος γεννήθηκε στην Ελλάδα και ζει στο Λουγκάνο από το 2004. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια δουλεύει σαν καθηγητής και μεταφραστής ελληνικών. Με περίπου ογδόντα άτομα σε τρία διαφορετικά σχολεία, που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και δύο τάξεις με σύνολο είκοσι άτομα που διδάσκονται ελληνικούς χορούς, κατάφερε να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο το Καντόνι του Τιτσίνο. Δημιουργός της ιστοσελίδας tuttogreco.ch, προσπαθεί συνεχώς να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες και στους φιλέλληνες του Τιτσίνο να νιώσουν πιο κοντά στην πατρίδα του, μέσω της γώσσας, των χορών, της μουσικής, της κουζίνας, της τηλεόρασης και του ελληνικού κινηματογράφου.

Αγαπητοί φίλοι,
Την 01.02.2015 θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος, με το διοικητικό συμβούλιο, της Ελληνικής Κοινότητας του Καντονιού του Τιτσίνο. Μετά την εξαιρετική δουλειά του συμβουλίου που αποχωρεί και του προέδρου Σταύρου Ραντά, έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να φέρουμε την κοινότητα μας σε ένα επίπεδο ακόμα πιο υψηλό.
Σε μία περίοδο πολύ δύσκολη για τη χώρα μας, ο αριθμός των συμπατριωτών μας που εγκαταλείπουν την Ελλάδα, αυξάνεται συνεχώς και γίνεται δική μας υποχρέωση να υποδεχτούμε αυτά τα άτομα, πάνω απ’όλα τους πολλούς νέους, δημιουργώντας μαζί με το καινούργιο ελληνικό προξενείο και την ελληνοορθόδοξη ενορία, ένα περιβάλλον φιλικό και μοντέρνο, όπου ο πολιτισμός, η ιστορία και οι ελληνικές παραδόσεις είναι ακόμα ζωντανές. Επίσης, έχουμε την υποχρέωση να δεχτούμε μα και να προσεγγίσουμε τους πάρα πολλούς φιλέλληνες που βρίσκονται στο Τιτσίνο και που θέλουν συμμετέχουν στις δραστηριότητές μας.
Έχοντας αυτό στο μυαλό μου, παρουσίασα δύο νέες υποψήφιες για το διοικητικό συμβούλιο, που δίπλα μου, αλλά και δίπλα στα άτομα που ήδη δουλεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως η Μαρία Ειρήνη Καραπαναγιώτη (τωρινή αντιπρόεδρος και εκ νέου υποψήφια) και την Ιωάννα Κωτσακά, μπορούν να βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Η Λιλιάνα Πλευράκη, που αντιπροσωπεύει τους νέους Έλληνες που ζουν στο καντόνι μας και η Pia Beretta-Piccoli, που αντιπροσωπεύει τους Ελβετούς φιλέλληνες της κοινότητάς μας.
Οι ιδέες μου είναι πάρα πολλές, αλλά το πιο σημαντικό, είναι πως η θέληση μου να δουλέψω για να δημιουργήσω μια δυναμική και συνεχώς πιο ενεργή ελληνική κοινότητα, είναι επίσης και το κίνητρό μου.
Την 01.02.2015 η κοινότητα μπορεί να πάει μπροστά και η δική σας ψήφος μπορεί να κρίνει το μέλλον της. Ζητάω από όσους είναι ήδη μέλη και από όλους τους άλλους που θέλουν να με βοηθήσουν σ’αυτήν την προσπάθεια, να κάνουν/ανανεώσουν την εγγραφή τους πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή (50 ελβετικά φράγκα το άτομο, 100 η οικογένεια, 25 οι μαθητές/φοιτητές, καταθέσεις στο νούμερο IBAN CH1500247247Q56111320 με τη διατύπωση «Comunità Ellenica del Canton Ticino» , τράπεζα UBS)*** , να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ψηφίσουν στηρίζοντας την υποψηφιότητά μου, επωφελούμενοι παράλληλα από τα προνόμια που θα έχουν όλα τα μέλη της κοινότητας στο μέλλον.
Σας ευχαριστώ και σας περιμένω.

Θερμούς χαιρετισμούς,

Άρης Σωτηρόπουλος

*Μετά την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής, χρειάζεται να στείλετε και τα ονόματά σας, διευθύνσεις και τηλέφωνα, με αίτημα εγγραφής, στο rantas@bluewin.ch (μέχρι 31.01.2015).

**Στην περίπτωση που κάποιο μέλος θέλει να ψηφίσει αλλά θα απουσιάζει εκείνη τη μέρα, μπορεί να το κάνει δίνοντας ένα πληρεξούσιο με μια υπογραφή σε ένα άλλο μέλος. Μαζί με το πληρεξούσιο, πρέπει να δώσει και έναν κλειστό φάκελο που θα περιέχει τα άτομα που θέλει να ψηφίσει (από ένα έως πέντε ονόματα). Το πληρεξούσιο παραδίδεται στην είσοδο ενώ ο φάκελος παραδίδεται στην επιτροπή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας

Candidatura alla presidenza della comunità ellenica

Aris Sotiropoulos
Candidato alla presidenza
Aris Sotiropoulos è natto in Grecia e vive a Lugano dal 2004. Gli ultimi quattro anni lavora come insegnante e traduttore di greco. Con circa ottanta persone in tre scuole diverse che imparano la lingua greca e due classi con un totale di venti persone che imparano le danze tradizionali greche, ha promosso la cultura greca in tutto il canton Ticino. Creatore del sito web tuttogreco.ch prova continuamente di dare la possibilità ai Greci ed i filoellenici del canton Ticino di sentirsi sempre più vicini alla sua patria, attraverso la lingua, le danze, la musica, la cucina, il cinema e la TV greca.

Cari amici,

il 01.02.2015 (vedi sotto) verrà eletto il nuovo presidente, con il relativo comitato direttivo, della Comunità Ellenica del Canton Ticino. Dopo lo straordinario lavoro del comitato uscente e del presidente Stavros Rantas, abbiamo l’opportunità di lavorare ancora di più per portare la nostra associazione a un livello ancora più alto.
In un periodo molto difficile per il nostro paese, il numero dei nostri compatrioti che abbandonano la Grecia aumenta e diventa nostra la responsabilità di accogliere queste persone, soprattutto i tantissimi giovani, creando assieme al nuovo consolato greco e alla parocchia greco ortodossa, un ambiente amichevole e moderno dove la cultura, la storia e le tradizioni greche sono ancora vive. Inoltre, abbiamo la responsabilità di accettare ma anche attrarre i tantissimi filoellenici che si trovano in Ticino e hanno voglia di partecipare ai nostri eventi.
Avendo questo in mente, ho introdotto due nuove candidate per il comitato direttivo che accanto a me e alle persone che già lavorano nella stessa direzione, come Maria Irene Carapanayoti (già quadro dirigenziale e di nuovo candidata) e Ioanna Kotsaka, possono aiutare a realizzare i nostri obiettivi. Liliana Plevrakis, che rappresenta i giovani greci che vivono nel nostro cantone e Pia Beretta-Piccoli, che rappresenta gli svizzeri filoellenici della nostra comunità.
Le mie idee sono tantissime, ma più importante, è la mia voglia di lavorare per creare una comunità ellenica dinamica e sempre più attiva è anche la mia motivazione.
Il 01.02.2015 la comunità può andare avanti e il vostro voto puo decidere il suo futuro. Chiedo a tutti che sono già membri e a tutti gli altri che vogliono aiutare il mio sforzo, di fare/rinovare la loro iscrizione pagando la tassa annuale***, partecipare all’assemblea generale e votare appogiando la mia candidatura, approffitando nello stesso tempo dei vantaggi che avranno tutti i membri della comunità nel futuro.

Vi ringrazio per l’attenzione e vi aspetto numerosi.

Con i migliori saluti,

Aris Sotiropoulos

*Si sottolinea, che per avere diritto al voto bisogna essere in regola con la tassa sociale che ricordiamo ammonta a CHF. 100.- per famiglie, 50.- per singoli e 25.- per studenti. (versamenti al numero IBAN CH1500247247Q56111320 con la dicitura “Comunità Ellenica del Canton Ticino banca UBS).
**Per i nuovi membri
Dopo il pagamento della tassa sociale, bisogna anche inviare i vostri nominativi, indirizzi e telefoni con richiesta d`iscrizione, entro sabato, a rantas@bluewin.ch per essere registrati. Grazie!

Assemblea generale ordinaria – Elezioni nuovo comitato direttivo comunità ellenica

INVITO

Cari membri e amici della Comunità Ellenica in Ticino con sede a Lugano.
Domenica 01.02.2015 inizio ore 15.30 presso la sala conferenze al secondo piano dell`Hotel Pestalozzi a Lugano, via indipendenza 9, si svolgerà l`assemblea generale ordinaria della nostra associazione.
Dopo il resoconto del comitato uscente e la discussione per gli indirizzi futuri della comunità, verrà eletto un nuovo presidente con il relativo comitato direttivo per il biennio 2015-2016.
Le candidature che ci sono pervenute sono:

1) Carapanayoti Maria Irene (pensionata, già quadro dirigenziale).
2) Kalpakci Ourania, (pubbliche relazioni).
3) Sotiropoulos Aris (docente di greco e danze greche).
4) Beretta-Piccoli Pia (pensionata).
5) Plevraki Lilliana (impiegata di banca).
6) Kotsaka Ioana ( Ing. chimico).
7) Mandilas Elena (imprenditrice).
8) Skoumbourdis Nicole (impiegata d’ufficio).

Speriamo vivamente che considerata l`importanza dell`evento possiate presenziare numerosi.
Si sottolinea, che per avere diritto al voto bisogna essere in regola con la tassa sociale che ricordiamo ammonta a CHF. 100.- per famiglie, 50.- per singoli e 25.- per studenti. (versamenti al numero IBAN CH1500247247Q56111320 con la dicitura “Comunità Ellenica del Canton Ticino banca UBS).
In caso che qualcuno dei membri per impedimenti importanti( viaggio al estero, malattia ecc…) desiderasse votare, lo può fare dando la sua procura scritta e firmata ad un altro membro di sua esclusiva fiducia.
Insieme deve consegnare pure una busta chiusa con i nomi dei candidati che desidera onorare con il suo voto, da uno fino cinque persone da scegliere dalla lista contenuta nella presente lettera ricevuta.
La procura dovrà essere consegnata all`entrata durante la registrazione, invece la busta chiusa con il vostro voto, va consegnata alla commissione dei scrutatori durante l’inizio della procedura di votazione.
Va da se che pure i membri che conferiscono procura devono essere in ordine con la tassa sociale.
Inizio della registrazione dei membri ore 15.30.
Inizio dei lavori assembleari ore 16.00 con le seguenti trattande ed ordine del giorno:

a) Lettura verbale assemblea generale 2013.
b) Resoconto del Presidente uscente.
c) Resoconto dal cassiere. Esposizione economica.
d) Rapporto della commissione di controllo.
e) Notizie dalla Parrocchia greco ortodossa. Disegno per un eventuale rifunzionamento della scuola di greco.
f) Assegnazione del Presidente del giorno da parte dell’assemblea. Inizio dei lavori per la votazione del nuovo comitato.
g)Presentazione dei candidati per il nuovo CD. Quadro generale sui indirizzi futuri della comunità; proposte, discussioni.
h) Nomina di tre scrutinatori.
i) Presentazione dei risultati di votazione e dei nuovi membri eletti. (5 ordinari e 2 supplenti).
l) Elezione commissione di controllo. Commissioni aventi mandato dall’ assemblea generale su temi correnti e funzioni.

Per contatti in caso di ulteriori informazioni tel. 0794232561
Parcheggio consigliato: gli autosili vicini. 3 minuti dall`Hotel a piedi.

Con amichevoli saluti e l`augurio di un anno felice per tutti

Stavros Rantas
presidente